Pożyczka Miejska

Loga ZARR, ZFR, Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorza Zachodniego

Pożyczka Miejska

Dziesiątki pięknych, dostojnych, zachodniopomorskich kamienic odzyska swoją dawną świetność dzięki Pożyczce Miejskiej.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Miejska na podstawie Umowy Operacyjnej I stopnia nr 3.3/2021/ZFR/1 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 8 mln złotych.

Nabór wniosków został zakończony

O Pożyczce Miejskiej

Pożyczkę może uzyskać wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, towarzystwo budownictwa społecznego TBS oraz jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na finansowanie projektów z zakresu:  rewitalizacji modernizacji adaptacji zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Co cechuje Pożyczkę Miejską ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

 • pożyczamy nawet do 1 mln zł
 • oprocentowanie stałe już od 8,62% p.a.
 • długi okres spłaty do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury

Pożyczka Miejska przeznaczona jest dla:

 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni,
 • towarzystw budownictwa społecznego TBS
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

W ramach Pożyczki Miejskiej wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji

Pożyczka Miejska przeznaczona jest na finansowanie projektów z zakresu:

 • rewitalizacji
 • modernizacji
 • adaptacji
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych,

m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych,

Cele, o których mowa powyżej, mogą być realizowane m.in. poprzez:

 • odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych), a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • wymianę izolacji przeciwwilgociowej,
 • instalację czujników czadu i gazu,
 • wymianę instalacji gazowej,
 • likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody,
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,
 • instalację Wsparcie w formie Jednostkowych Pożyczek Miejskich (dalej „JPM”) na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji,
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji,
 • W powyższym zakresie środki z JPM mogą zostać przeznaczone na inne nakłady niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, w tym podatek VAT.

Maksymalna kwota Pożyczki Miejskiej wynosi 1.000.000,00 zł

Pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną Pożyczkę Miejska przy czym łączna suma kwot wszystkich Pożyczek Miejskich udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł.

Okres spłaty pożyczki: maksymalny okres spłaty Pożyczka Miejskaj nie może być dłuższy niż 180 miesięcy od momentu jej uruchomienia.

Oprocentowanie Pożyczki Miejskiej będzie ustalane na warunkach rynkowych - określonych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego, dalej zwana stopą referencyjną) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Pożyczkobiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość marży jest uzależniona od ratingu danego Wnioskodawcy oraz poziomu zabezpieczeń spłaty danej JPM.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe.

Oprocentowanie wynosi już od 8,62%.

Prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki Miejskiej stanowią co do zasady:

 • bezwarunkowe i nieodwołalne pełnomocnictwo na rzecz Funduszu do rachunku/ rachunków bankowych Odbiorcy Ostatecznego,
 • cesja (przelew) wierzytelności przysługujących Odbiorcy Ostatecznemu w okresie trwania Umowy Pożyczki, w tym cesja (przelew) praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej Przedsięwzięciem od ognia i innych zdarzeń losowych,

Dodatkowo dopuszcza się następujące formy prawnego zabezpieczenia spłaty Pożyczki Miejskiej (w zależności od statusu/formy prawnej Pożyczkobiorcy):

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • rygor poddania się egzekucji,
 • hipoteka umowna na rzecz Funduszu ustanowiona na nieruchomości, której dotyczy Przedsięwzięcie (w tym nieruchomościach lokalowych należących do właścicieli lokali – w wypadku Przedsięwzięcia na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej) lub innej nieruchomości należącej do Odbiorcy Ostatecznego,
 • inne zabezpieczenia majątkowe.

Galeria

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl
Polityka prywatności / RODO